Els preus de la piscina coberta augmenten un 16 % en quatre mesos

L’augment de l’IPC i la pujada de l’IVA en 13 punts disparen els preus en només quatre mesos

tabla preus

Els veïns de Montcada han vist incrementats els preus dels serveis que presta l’empresa SECOPSA al centre espor- tiu amb piscina coberta de Montcada en un 1 6,1 % des del mes de maig a setembre. Fins al mes d’abril s’aplicaven els preus segons les tarifes aprovades en 2011 per la Junta de Govern Local.

La mateixa Junta va aprovar el 20 de març de 2012 una pujada de la tarifa del 3,1 % (IPC) amb el que els usuaris van experimen- tar una pujada en els preus des del mes de maig. La pujada de l’IVA del 8 al 21 % impulsada pel Govern Central va elevar en un altre 13 % els preus a partir de setembre. L’aplicació de les dues puja- des consecutives fa possible en tan sols uns mesos que les pujades del 16,1 % es note a les butxaques dels usuaris. Per exemple la pujada en el bo mensual d’adults ha passat de 35 a 40,35 euros, és a dir una notable pujada de més de cinc euros. Un altre exemple és el bo familiar que s’eleva fins als 63,50 euros, la qual cosa supo- sa vuit euros més que a l’abril. No obstant açò no tots els preus que aplica l’empresa se situen en el màxim que els au- toritza el govern local. Est és el cas del lloguer de les pistes de Pàdel. L’empresa cobra vuit euros pel lloguer de les pistes fins a les 18:00 hores i 10 euros després al que li su- ma tres euros en el cas d’utilitzar la il·luminació. Si aplicara estrictament el màxim autoritzat per la Junta de Govern podria ascendir fins als 18 euros pel lloguer.

 

La taula mostra els preus vigents. La primera columna és la de les tarifes aprovades i aplicables fins a abril de 201 2. La segona columna mostra els preus després de la pujada de l’IPC i van ser aplicables des de maig fins a agost. La terce- ra columna mostra la tarifa aplicable des de setembre. Sempre segons les tarifes pu- blicades en el BOP i l’aplicació de l’IVA i del BOE (Reial decret-llei 20/201 2, de 1 3 de juliol, de mesures per a garan- tir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat)

Compartir
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Noticias relacionadas